mobizzo (PL)

Warunki korzystania z usługi

REGULAMIN


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU Mobizzo firmy Nooch EOOD z siedzibą w Sofia, Bulgaria (Triaditsa 5A, 1000 Sofia, Bulgaria), VAT ID: BG204335247  („SPÓŁKA”). Adres poczty elektronicznej SPÓŁKI: support.pl@onebip.com. ZANIM SKORZYSTASZ Z NASZEGO SERWISU, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM KORZYSTANIA Z SERWISU („REGULAMIN”).

KORZYSTAJĄC Z NASZEGO SERWISU OŚWIADCZASZ I POTWIERDZASZ, ŻE ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU, AKCEPTUJESZ JEGO POSTANOWIENIA I ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA ZAWARTYCH W NIM WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG; JEŚLI ICH NIE AKCEPTUJESZ, NIE KORZYSTAJ Z SERWISU.

1. Opis Serwisu.

SPÓŁKA dostarcza korzystającym z Serwisu („Użytkownik”) treść rozrywkową, taką jak dzwonki, gry, grafikę, wiadomości i inne produkty informacyjne („Usługa”) poprzez dostęp on-line (World Wide Web - Światowa Sieć Internetowa) i SMS (Short Message Service - Krótka Wiadomość Tekstowa), pobieralne na kompatybilne telefony komórkowe i inne urządzenia przenośne („Serwis”). Usługa może także obejmować dostęp do produktów i usług niezależnych osób trzecich („Produkty licencjonowane” ). Po poprawnym zamówieniu lub rejestracji i uiszczeniu opłaty, Użytkownik będzie mógł używać wybrane Usługi albo od razu albo po pobraniu ich na kompatybilne telefony komórkowe i inne urządzenia przenośne.

Usługa stanowi tzw. „dodatkowe świadczenie” w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Serwis zostanie udostepniony poprzez wysłanie linku WAP do Użytkownika, na podany przez niego numer telefonu komórkowego. Z uwagi na brak możliwości zwrotu treści cyfrowych, realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy pod warunkiem udzielenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku braku takiej zgody realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu do odstąpienia od umowy o ile Użytkownik w międzyczasie od niej nie odstąpił. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika (szczegóły w punkcie 8).


(a) CosmicGate Mobizzo Gaming Club

Po rozpoczęciu subskrypcji CosmicGate Mobizzo Gaming Club Użytkownik otrzymyma dostęp do Mobizzo (opłata wynosi 40,00 zł. Opłata będzie pobierana co 28 dni). Łaczny miesięczny koszt usługi to: 40,00 PLN brutto w sieciach Orange, Plus, Play i T-Mobile.  Aby uruchomić usługę, wyślij SMS o treści START pod numer 80708 (Orange) lub 80425 (T-Mobile / Play / Plus). Uwaga: nie musisz wysyłać SMS-a, jeśli jesteś abonentem sieci Orange, lub PLUS i korzystasz z Internetu mobilnego. Wystarczy, że klikniesz przycisk AKTYWUJ TERAZ lub równoznaczny przycisk na stronie potwierdzającej zamówienie. Jeśli korzystasz z Internetu stacjonarnego i jesteś abonentem sieci Orange, T-Mobile, PLAY lub PLUS również nie musisz wysyłać SMS-a. Wystarczy, że potwierdzisz kod PIN, który wyślemy do Ciebie SMS. Wprowadzenie i potwierdzenie kodu PIN jest równoznaczne z zamówieniem z obowiązkiem zapłaty. Rezygnacja z usługi: wyślij STOP CGM na 80708 (Orange) lub 80425 (T-Mobile / Play / Plus)

2. Rejestracja i Dostęp do Serwisu.

(a) Dostęp do Serwisu.

Użytkownicy chcący skorzystać z Serwisu muszą mieć ukończone 18 lat. Użytkownicy chcący skorzystać z Serwisu muszą także posiadać abonament wykupiony u dostawcy usług telekomunikacyjnych lub mieć dostęp do komórkowej sieci telefonicznej, której SPÓŁKA udostępnia Usługę oraz opłacić wszystkie opłaty manipulacyjne związane z takim dostępem. Ponadto do korzystania z Serwisu konieczny jest sprzęt i oprogramowanie niezbędne do podłączenia się do Serwisu, w tym, przenośne słuchawki lub inne mobilne urządzenie dostępowe, działające i nadające się do podłączenia do Serwisu. Użytkownik musi dopilnować, aby jego sprzęt i/lub oprogramowanie nie przeszkadzało, ani nie zakłócało działań SPÓŁKI. Każdy sprzęt lub oprogramowanie powodujące zakłócenia zostanie bezzwłocznie odłączony od Serwisu, a SPÓŁKA będzie miała prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy. Jeśli jakakolwiek aktualizacja Serwisu lub aktualizacja związana z Serwisem wymaga zmian w sprzęcie lub oprogramowaniu Użytkownika, Użytkownik musi wprowadzić te zmiany na własny koszt. Jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie nowe lub dodatkowe funkcje, które rozszerzają lub poprawiają aktualny Serwis, w tym udostępnione nowe produkty i usługi, podlegają warunkom niniejszego Regulaminu.


(b) Zawarcie umowy.

SPÓŁKA oferuje swoje Usługi w formie dostępnych produktów online (np. gry HTML5), oprogramowania (np. programy antywirusowe) oraz innych Produktów licencjonowanych. Produkty te oferowane są jako pojedyncze pliki do pobrania albo jako kupony na określoną liczbę produktów („Abonament”). Do wszystkich ofert dołączane są regularne usługi informacyjne SMS informujące o nowościach i zmianach w świadczonych Usługach. Usługi informacyjne SMS oferowane są bezpłatnie, regularnie, za pomocą SMS po pierwszym zakupie. Odpowiedzi na takie SMSy mogą być odpłatne (zobacz „Warunki korzystania z usługi"). Udostępnione kupony nie mogą być kumulowane i ich ważność wygasa po tygodniu, jeśli nie zostaną wykorzystane.

Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, żadne informacje prezentowane w Serwisie lub w związku z jakimikolwiek Usługami nie będą stanowiły wiążącej oferty SPÓŁKI, ale będą miały formę zaproszenia kierowanego do Użytkownika i zachęcającego go do złożenia zamówienia. Umowa między Użytkownikiem a SPÓŁKĄ zostaje zawarta w momencie, w którym SPÓŁKA, na żądanie Użytkownika, udzieli Użytkownikowi dostępu do Serwisu. Taki dostęp może oznaczać przydzielenie Użytkownikowi nazwy Użytkownika i hasła generowanego w tym celu lub inne dane, jakie SPÓŁKA uzna za wystarczające do identyfikacji Użytkownika. Dostęp do Serwisu może polegać na przykład na:

  • dostarczaniu Użytkownikowi treści rozrywkowej do pobrania na urządzenie mobilne należącej do kategorii, do jakiej Użytkownik wykupił Abonament (np. dostarczaniu dzwonków lub wiadomości SMS)
  • umożliwienie pobrania produktu (np. dostarczenie linku WAP lub numeru PIN, umożliwiającego pobranie treści rozrywkowej ze strony internetowej SPÓŁKI)
  • udzieleniu dostępu do treści rozrywkowej do pobrania na urządzenie przenośne (np. poprzez uaktywnienie MSISDN dla tego produktu).

Umowa pozostaje w mocy do czasu jej rozwiązania przez Użytkownika lub przez SPÓŁKĘ zgodnie z Punktem 7 niniejszego Regulaminu. Niektóre funkcje produktów (np. usługi online lub Produkty licencjonowane) mogą zależeć od wykupionego Abonamentu i ich użyteczność może się zakończyć po anulowaniu Serwisu.

Abonament obejmuje zdefiniowaną liczbę kuponów, które dają Użytkownikowi prawo do pobrania, otrzymania i/lub uzyskania dostępu do zdefiniowanej liczby pojedynczych plików treści rozrywkowej na urządzenie przenośne. Kupony mogą być wykorzystane tylko do pobrania treści rozrywkowej oferowanej przez SPÓŁKĘ na urządzenia przenośnie.


(c) Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonnywane z użyciem hasła lub konta lub w ramach Abonamentu. Odpowiedzialność ta obejmuje, między innymi, odpowiedzialność za wszelkie opłaty z tytułu korzystania z Serwisu lub dowolnych Usług i/lub Produktów licencjonowanych udostępnionych poprzez Serwis. Użytkownik nie powinien ujawniać hasła do konta żadnej osobie trzeciej. Użytkownik bezzwłocznie powiadomi SPÓŁKĘ za każdym razem, gdy dowie się lub będzie podejrzewał nieupoważnione korzystanie z jego hasła lub konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik ma obowiązek każdorazowo wylogować się ze swego konta po zakończeniu każdej sesji. SPÓŁKA nie może i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstające w razie nieprzestrzegania postanowień tego punktu. Ponadto SPÓŁKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione z powodu niewłaściwego używania Serwisu, na przykład wysyłanie niepoprawnych wiadomości.


(d) Rejestracja i Dane Rejestracyjne.

Na żądanie Użytkownika, SPÓŁKA może zarejestrować go jako Użytkownika i udostępnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu przydzielając Użytkownikowi osobistą nazwę użytkownika i hasło. W razie potrzeby SPÓŁKA może zmienić nazwy użytkownika przydzielone pewnym rodzajom Usług i zastrzega sobie prawo dokonania takiej zmiany (Użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany). Ta sama procedura może dotyczyć Usług i Produktów licencjonowanych udostępnianych poprzez Serwis. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zabezpieczenie każdego ewentualnego hasła i konta. W związku z korzystaniem z Serwisu (oprócz uiszczenia odpowiedniej zapłaty) Użytkownik zobowiązuje się do: (a) dostarczenia prawdziwych, dokładnych i pełnych informacji na temat swojej osoby wymaganych na formularzu zgłoszeniowym („Dane rejestracyjne”) oraz (b) aktualizowania ych rejestracyjnych w celu zapewnienia ich prawdziwości, dokładności i kompletności. Jeśli SPÓŁKA ma uzasadnione powody by podejrzewać, że Dane rejestracyjne są nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne, SPÓŁKA ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika i odmówienia bieżącego lub przyszłego korzystania z Serwisu (lub dowolnej jego części). Przed jakimkolwiek zawieszeniem Usług, SPÓŁKA może zawiesić Usługę czasowo i powiadomić Użytkownika o powodach, dla których świadczenie Usługi zostało zawieszone. Użytkownik ma prawo udzielić wyjaśnień w ciągu 14 dni roboczych od powiadomienia. Jeśli stanowisko Użytkownika nie zostanie uwzględnione, zawieszenie staje się trwałe.


(e) Dostęp bez rejestracji.

SPÓŁKA może udzielić dostępu do pewnych Usług bez rejestracji Użytkownika. W takim wypadku identyfikacja Użytkownika nastąpi w sposób, jaki SPÓŁKA uzna za właściwy i technicznie możliwy dla danej Usługi. Identyfikacja będzie zwykle dokonana w oparciu o dane określające konto Użytkownika, takie jak np. numer telefonu komórkowego. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie takich informacji i ujawnianie ich SPÓŁCE oraz wykorzystywanie zgodnie z Punktem 3. Dodatkowo SPÓŁKA może zidentyfikować klientów powracających za pomocą innych środków technicznych, takich jak pliki cookie, jeśli Użytkownik się odpowiednio zarejestrował.


(f) Cesja.

Użytkownikowi nie wolno cedować ani przenosić w żaden inny sposób jakichkolwiek praw Użytkownika wynikających z umowy ze SPÓŁkĄ. Użytkownik wyraża zgodę na cesję przez SPÓŁKĘ jej praw i obowiązków oraz dowolnych należności wynikających z umowy z Użytkownikiem na osobę trzecią za pisemnym powiadomieniem Użytkownika, pod warunkiem, że taka cesja zostanie dokonana na warunkach nie mniej korzystnych dla Użytkownika niż warunki określone w niniejszym Regulaminie. Po powiadomieniu dotyczącym przekazania należności, Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania płatności na rzecz nowego usługodawcy.


(g) Licencja na pobierane programy.

Użytkownik potwierdza, że jest mu wiadome oraz akceptuje fakt, iż treści udostępniane w ramach Serwisu są własnością SPÓŁKI, jej spółek powiązanych i/lub licencjodawców, w zależności od sytuacji, i są chronione prawem własności intelektualnej. SPÓŁKA niniejszym udziela, a Użytkownik przyjmuje, ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną licencję na pobieranie i korzystanie z programów oraz korzystanie z Serwisu na oznaczonym kompatybilnym urządzeniu przenośnym wyłącznie dla własnego, osobistego i niekomercyjnego użytku. Użytkownik ponadto potwierdza, że jest mu wiadome oraz akceptuje fakt, iż nie wolno mu kopiować, modyfikować, tworzyć, przenosić, prowadzić dystrybucji, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek inny sposób korzystać lub udostępniać pobranych programów z wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie.


(h) Przerwy w działaniu lub zlikwidowanie Serwisu.

SPÓŁKA może zawiesić Serwis w celu naprawy, konserwacji i/lub aktualizacji oferowanej treści. W takim wypadku SPÓŁKA będzie podejmowała starania, aby takie przerwy były tak krótkie jak to możliwe i aby powodowały jak najmniejsze niedogodności dla Użytkownika. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zmiany lub likwidacji, chwilowej lub trwałej, poszczególnych Usług świadczonych przez SPÓŁKĘ lub osoby trzecie poprzez Serwis, lub samego Serwisu. Jeśli Usługa lub Serwis mają być trwale zlikwidowane przez SPÓŁKĘ, SPÓŁKA powiadomi Użytkownika o tym fakcie i zwróci mu uiszczone z góry i niewykorzystane opłaty w odpowiedniem proporcji.


(i) Umowy dotyczące Produktów licencjonowanych (produktów i usług osób trzecich)

Serwis może obejmować także dostęp do produktów i usług niezależnych osób trzecich, albo bezpośrednio lub poprzez linki do stron internetowych takich osób trzecich. Gdy będzie to w rozsądny sposób możliwe, SPÓŁKA oznaczy Produkty licencjonowane jako produkty i usługi osób trzecich. Nawet jeśli mogą one być oznaczone wspólnym znakiem firmowym ze SPÓŁKĄ i z tego powodu zawierać znaki firmowe SPÓŁKI, umowy na Produkty licencjonowane są zawierane bezpośrednio między Użytkownikiem a osobą trzecią. SPÓŁKA NIE BĘDZIE STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK TRANSAKCJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LICENCJONOWANYCH LUB ZA JAKĄKOLWIEK TREŚĆ LUB INFORMACJE PREZENTOWANE W ZWIĄZKU Z DOWOLNYMI PRODUKTAMI LICENCJONOWANYMI. SPÓŁKA nie ma wpływu na treść Produktów licencjonowanych.

Użytkownik potwierdza, że jest mu wiadome oraz akceptuje fakt, iż posiadacze praw, którzy udzielają SPÓŁCE licencji na ich utwory muzyczne i inne treści w celu wykorzystania ich w Usłudze są upoważnieni do wprowadzania w życie tych postanowień tego Regulaminu, które bezpośrednio odnoszą się do treści stanowiących ich własność. Z utworów muzycznych można korzystać na warunkach określonych poniżej. Zabronione jest kopiować, modyfikować, tworzyć, przenosić, prowadzić dystrybucji, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek inny sposób korzystać lub udostępniać utworów muzycznych, które Użytkownik użytkuje lub otrzyma, poza granicami dozwolonymi przez prawo autorskie. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast poinformować SPÓŁKĘ o każdym takim nieautoryzowanym wykorzystaniu.


(j) Szczególne warunki w przypadku pojedynczego zakupu utworu muzycznego w wersji full track [mp3].

Zabronione są jakiekolwiek próby obejścia warunków użytkowania lub informacji o zabezpieczeniach utworów muzycznych w celu rozwinięcia ich do formy pierwotnej poprzez analizę konstrukcji, lub w celu rozszyfrowania czy modyfikowania ich w inny sposób, zabronione jest także wspieranie osób trzecich, które podejmują takie czynności.


Nabyty utwór muzyczny w wersji full track to ścieżka dźwiękowa pełnej długości, która została pobrana w ramach indywidualnego modelu zakupu zgodnie z punktem 2. b.

Przy założeniu, że utwór muzyczny w wersji full track został pobrany za pośrednictwem urządzenia przenośnego, można go jedynie przechowywać oraz użytkować na takiej ilości własnych urządzeń i – zależnie od konkretnego utworu muzycznego w wersji full track - przekazywać je tak często jak zostało to określone przez SPÓŁKĘ, do przenośnych urządzeń, które są kompatybilne z wymogami bezpieczeństwa i warunkami korzystania z Usługi. Jeżeli istnieje możliwość, aby utwór muzyczny w wersji full track został przekazany innej osobie niezgodnie z postanowieniami tego Regulaminu i wymogami bezpieczeństwa, Użytkownik traci wszelkie prawa do tego utworu muzycznego i prawa te automatycznie przechodzą na osobę, do której utwór muzyczny został przekazany. Dozwolone jest nagrywać płytę CD lub wykonać kopie rezerwowe na innych fizycznych nośnikach, jak to zostało określone w stosownych warunkach danego utworu muzycznego w wersji full track, które Użytkownik akceptuje w czasie dokonywania zakupu. Jeżeli utwór muzyczny został nagrany na płytę CD i/lub przekazany do kompatybilnego urządzenia przenośnego, zabronione jest kopiowanie, rozprowadzanie lub przekazywanie utworu muzycznego z tej płyty CD i/lub tego urządzenia do innego medium lub urządzenia. Technologia zabezpieczeń udostępniana Użytkownikowi przy zakupie utworu muzycznego, stanowi jego nieodłączną część. Obowiązkiem Użytkownika jest nie zgubić, nie zniszczyć i nie uszkodzić zakupionych utworów muzycznych. Spółka w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności w wypadku ich utraty, zniszczenia czy uszkodzenia przez Użytkownika.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszego Regulaminu, są zastrzeżone dla SPÓŁKI i/lub licencjodawców.

3. Polityka prywatności.

Użytkownik potwierdza, że jest mu wiadome oraz akceptuje fakt, iż w celu utrzymywania i prowadzenia niniejszej strony oraz realizacji Usług będących przedmiotem działalności Serwisu SPÓŁKA zbiera i przetwarza „dane osobowe” (np. informacje, które mogłyby być wykorzystane do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, takie jak nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), „informacje finansowe” (np. numery kart kredytowych, informacje o kontach bankowych lub hasła do nich) lub „informacje statystyczne i użytkowe” (np. informacje, które Użytkownik przesyła lub które SPÓŁKA zbiera, a które nie są ani danymi osobowymi, ani informacjami finansowymi, ale które są konieczne do właściwego funkcjonowania i fakturowania usług SPÓŁKI, takie jak dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu korzystania przez użytkownika z Serwisu), z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego punktu. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez SPÓŁKĘ jego danych osobowych operatorowi sieci komórkowej, z usług której Użytkownik korzysta dla zabezpieczenia płatności. Ponadto, SPÓŁKA może przekazywać informacje o Użytkowniku uprawnionym organom, w tym sądom i prokuraturom, jeśli są one niezbędne w postępowaniu sądowym i do zapobiegania przestępstwom. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywane i przetwarzane zebranych przez SPÓŁKĘ danych osobowych w Niemczech lub dowolnym innym kraju, w którym SPÓŁKA lub jej przedstawiciele mają swoje biura. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na każde takie przekazanie informacji poza granice własnego kraju. Dane osobowe, informacje finansowe oraz informacje statystyczne i użytkowe dotyczące Użytkownika zostaną usunięte nie później niż sześć miesięcy od ostatniego skorzystania z Usługi lub rozwiązania Abonamentu na korzystanie z regularnej usługi informacyjnej SMS. SPÓŁKA może przechowywać informacje Użytkownika przez okres dłuższy niż określono wyżej, jeśli jest to wymagane prawem lub umową.

Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i usunięcia. Czynności tych Użytkownik może dokonać poprzez edycję swojego konta na stronie Serwisu lub poprzez przesłanie zawiadomienia do administratora danych na adres poczty elektronicznej: info@mobizzo.tv.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚPÓŁKI.

SPÓŁKA dostarcza treści cyfrowe wolne od wad. Odpowiedzialność SPÓŁKI w razie dostarczenia treści cyfrowych obarczonych wadami regulują przepisy kodeksu cywilnego.UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST MU WIADOME ORAZ AKCEPTUJE FAKT, IŻ KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z SERWISU I POBIERANIE TREŚCI DOKONYWANE JEST NA JEGO RYZYKO, ORAZ ŻE MUSI PRZESTRZEGAĆ W TYM ZAKRESIE INSTRUKCJI ZE STRONY SPÓŁKI.


UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST MU WIADOME ORAZ AKCEPTUJE FAKT, IŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNEJ OSOBY TRZECIEJ OGRANICZONA JEST DO SZKÓD WYRZĄDZONYCH UMYŚLNIE PRZEZ SPÓŁKĘ, JEJ ORGANY LUB OSOBY JĄ REPREZENTUJĄCE. SPÓŁKA NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ NIEUMYŚLNIE, TJ. W FORMIE LEKKOMYŚLNOŚCI ALBO NIEDBALSTWA, ZA WYJĄTKIEM SZKÓD NA OSOBIE.

5. Zwolnienie SPÓŁKI z odpowiedzialności.

Użytkownik zwalnia SPÓŁKĘ, jej SPÓŁKĘ matkę, spółki powiązane, pracowników, przedstawicieli, wykonawców, licencjodawców i innych partnerów z jakiejkolwiek odpowiedzialności, roszczeń lub żądań, w tym rozsądnymi honorariami prawników, wniesionych przez dowolną osobę trzecią z powodu lub wynikającą z lub w związku z (a) niezgodnym z prawem lub z Regulaminem korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i (b) naruszeniem przez Użytkownika jego oświadczeń zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Opłaty

(a) Sposób zapłaty za Usługi.
Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów za transmisję danych WAP, GPRS, UMTS, LTE które są naliczane zgodnie z taryfą danego operatora.

Użytkownik płaci za korzystanie z Usługi bezgotówkowo, poprzez doliczanie kosztu Usługi do rachunku telefonicznego u swojego operatora telekomunikacyjnego. W przypadku Usług świadczonych dla Użytkowników korzystających z usług przedpłaconych (tzw. „prepaid”), opłata jest uiszczana wraz z otrzymaniem zamówionej Usługi poprzez odliczenie jej wartości od salda konta prepaid Użytkownika u operatora telekomunikacyjnego. Termin zapłaty rachunku telefonicznego, zasilenia konta prepaid jak również sposoby ich opłacenia, wynikają z umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Użytkownkiem a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.


(b) Opłaty.

Użytkownik zapłaci SPÓŁCE za Serwis i za korzystanie z niego zgodnie z cennikiem obowiązującym w czasie składania zamówienia. Jeśli nie określono inaczej, opłaty będą pobierane zgodnie z metodą uzgodnioną między Użytkownikiem a jego operatorem sieci komórkowej. W stosownych przypadkach opłaty mogą także być uiszczane przy pomocy karty kredytowej, przelewem bankowym lub poprzez konto Użytkownika. Różne metody płatności są określone podczas składania zamówienia na wybrany przez Użytkownika produkt. SPÓŁKA może także obciążyć Użytkownika opłatami osób trzecich, których produkty lub usługi są udostępniane poprzez Serwis, jeśli taka forma płatności została uzgodniona z daną osobą trzecią. Wysokość takich opłat, którymi Użytkownik będzie obciążany, będzie zgodna z opłatami pobieranymi przez osoby trzecie.


(c) Zmiany opłat.
Wszystkie opłaty mogą ulec zmianie. SPÓŁKA powiadomi Użytkownika o takiej zmianie. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na nowe opłaty (które będą stosowane tylko na przyszlość), może zrezygnować z korzystania z Usługi i/lub anulować swoje konto.


7. Rozwiązanie i anulowanie Serwisu; Prawo zawieszenia

Użytkownik może z Usługi zrezygnować w każdym czasie (zobacz „Warunki korzystania z usługi"). Brak minimalnego okresu trwania zobowiązań Użytkownika.

Użytkownik potwierdza, że jest mu wiadome oraz akceptuje fakt, iż SPÓŁKA, według wyłącznie własnego uznania, może od czasu do czasu zawiesić korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług udostępnianych poprzez Serwis i usunąć lub zaniechać udostępniania dowolnej treści, jeśli Użytkownik naruszy niniejszy Regulamin i nie naprawi naruszenia w okresie nie dłuższym niż siedem dni od powiadomienia o takim naruszeniu. SPÓŁKA może także anulować wszystkie lub dowolne swoje Serwisy lub poszczególne Usługi udostępnianie poprzez Serwisy, jeśli użytkownik naruszył lub działał niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik potwierdza, że po zawieszeniu dostępu do Serwisu na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, SPÓŁKA może natychmiast zdeaktywować lub usunąć konto Użytkownika oraz wszystkie związane z nim informacje i pliki znajdujące się na koncie Użytkownika i/lub zabronić dalszego dostępu do takich plików i/lub Serwisu. Ponadto Użytkownik potwierdza, że w takim wypadku SPÓŁKA nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec Użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej za jakiekolwiek zawieszenie dostępu Użytkownika do Serwisu.

8. Prawo odstąpienia.

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Użytkownika na adres: support.pl@onebip.com, tel.: 0223974315 jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można przy tym skorzystać z wzoru takiego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o takim odstąpieniu przed upływem terminu do tego odstąpienia.


W przypadku odstąpienia od umowy SPÓŁKA zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SPÓŁKA została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Użytkownika. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jednakże Użytkownikowi, który: a) wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i b) został poinformowany o jej konsekwencjach polegających na utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą udzielenie takiej zgody, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, co wynika z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i wiąże się z faktem, iż Usługa polega na dostarczeniu Użytkownika, na jego zamówienie, treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.

W związku z tym, że Usługa obejmuje dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, to brak jest kosztów zwrotu takich treści poza ewentualnymi, standardowymi kosztami transmisji danych, jakie z kolei zależą od treści umowy o usługi telekomunikacyjne zawieranej między Użytkownikiem a operatorem telekomunikacyjnym, z usług którego korzysta w związku z Usługą.

9. Serwis konsumenta.

Reklamacje można kierować drogą: poczty elektronicznej na adres
support.pl@onebip.com, pocztową na adres Nooch EOOD, Triaditsa 5A, 1000 Sofia, Bulgaria (list z dopiskiem „Reklamacja”) lub telefonicznie na nr telefonu: 0223974315. Reklamacje są rozpatrywane (a w przypadku zgłaszania ich telefonicznie również przyjmowane) w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia jej wpływu do SPÓŁKI. Termin ten może ulec zmianie jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się uzyskanie

informacji od operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów współpracujących ze SPÓŁKĄ przy świadczeniu Usługi albo też dodatkowych informacji od Użytkownika. SPÓŁKA może domagać się od wnoszącego reklamację podania dodatkowych informacji o ile są one niezbędne do rozpatrzenia tej reklamacji. W takim przypadku czasu oczekiwania na podanie takich dodatkowych informacji nie uwzględnia się w czasie rozpatrywania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie, drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Negatywne rozpatrzenie reklamacji wymaga uzasadnienia.

10. Pozostałe postanowienia.

(a) Zmiana REGULAMINU.
UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST MU WIADOME ORAZ AKCEPTUJE FAKT, IŻ NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE BYĆ ZMIENIONY PRZEZ SPÓŁKĘ W DOWOLNYM CZASIE, A TAKIE ZMIANY BĘDĄ SKUTECZNE PO OPUBLIKOWANIU ICH NA STRONIE INTERNETOWEJ SERWISU. JAKIEKOLWIEK SKORZYSTANIE Z SERWISU PO TAKIM OPUBLIKOWANIU ZMIAN OZNACZA AKCEPTACJĘ TAKICH ZMIAN PRZEZ UŻYTKOWNIKA.


(b) Inne regulaminy. Całość porozumienia.
Niniejszy Regulamin uzupełniają dowolne warunki SPÓŁKI lub osoby trzeciej dotyczące produktów i usług, jakie mogą być ogłoszone w związku z takimi produktami i usługami („Warunki specjalne”). W razie jakiejkolwiek rozbieżności między Regulaminem i takimi Warunkami specjalnymi, obowiązują te ostatnie. Niniejszy Regulamin i dowolne inne Warunki specjalne stanowią porozumienie ze SPÓŁKĄ dotyczące korzystania z Serwisu.


(c) Rozłączność.
Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu lub zawartej na jego podstawie Umowy zostanie uznana za nieważną, będzie ona interpretowana w sposób zgodny z prawem, aby odzwierciedlić, w sposób tak daleki jak to możliwe, oryginalne intencje stron, przy czym pozostałe części Regulaminu lub umowy pozostaną w mocy.


(d) Zrzeczenie.
Jeśli SPÓŁKA nie skorzysta z prawa wniesienia jakiegokolwiek przysługującego jej roszczenia lub zdecyduje się nie bronić przeciwko roszczeniu wniesionemu przeciw niej zgodnie z niniejs


(e) Nagłówki.

Nagłówki ustępów pojawiające się w niniejszym Regulaminie zostały umieszczone tylko dla wygody i w żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują, ani nie opisują zakresu takiego ustępu, ani w żaden inny sposób nie mają wpływu na taki ustęp i egzekowanie ich warunków.


(f) Obowiązujące prawo i właściwość sądu.

Niniejszy Regulamin, zawarta na jego podstawie Umowa i korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej i Serwisu podlegają i będzą interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory w związku z lub dotyczące niniejszego Regulamiu lub zawartej na jego podstawie Umowy będą rozstrzygane przez sądy w Warszawie.